08 април 2009

Конкурси - културна инициатива в памет на Алеко Константинов


ОБЩИНА ПЛОВДИВ – ОТДЕЛ
“МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”,
ОУ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” ГРАД ПЛОВДИВ,
НЧ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” ГРАД ПЛОВДИВ И
СДРУЖЕНИЕ ЗА МОДЕРНА КУЛТУРА ГРАД СОФИЯ

ОРГАНИЗИРАТ СЪВМЕСТНА КУЛТУРНА ИНИЦИАТИВА
В ПАМЕТ НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ ПОД НАДСЛОВ
“СВЕТЛИ, СВЕТЛИ ОБРАЗИ НИ ДАЙТЕ...!”

І. Анотация и цел на инициативата

Преди 112 години, “в предвечерието на 11 май Алеко е в Пловдив с един виден столичен магистрат. Последният убеждава Алека да не ходи в Пещера, а да отиде с него във Фердинандово, гдето цъфтели рози. Но Алеко отговори: “Не мога братко, не мога – дума съм дал.” ... Този спомен от един приятел на Ив. Шишманов, символично, е отправната точка на това начинание по пътя към утвърждаване на ценностите, които ни завеща Алеко.
“Този народ, когато е имал светла точка отпреде си, когато му се е посочвала свята цел, той се е устремявал към тази цел с въодушевление, достойно за благородна и напредничава нация.”
Алеко Константинов

Целта на замислената инициатива е да се активизират културните връзки в национален мащаб с популяризирането на новите научни достижения в Алекознанието, както и да се търсят алтернативни варианти за насърчаване гражданските инициативи у младите хора.
Желанието ни е чрез този културен акт да отдадем почитта и преклонението си пред Алеко Константинов и да отбележим в навечерието на 11 май 2009 г. 112-та годишнина от неговата гибел.

ІІ. Предвидени събития за реализиране на инициативата:

1. Национален младежки конкурс за есе на тема:
“Алеко Константинов и гражданското общество”:
А: Регламент:
Обем до 2 стандартни машинописни листа (шрифт Times New Roman, размер 12). Всяка конкурсна работа трябва да бъде придружена от следната информация: име на автора, кратка автобиография, включваща предишни творчески изяви, възраст, пощенски адрес, телефон и еmail адрес за контакти.
Б: Възраст до 30 години
В: Адрес за изпращане на творбите: culture_@abv.bg
Адрес за изпращане на творби на хартиен носител или CD:
Град Пловдив 4000
Ул. “Божидар Здравков” № 3 А
ОУ “Алеко Константинов” /за конкурса “Алеко Константинов и гражданското общество”/

2. Национален конкурс за творби в областта на визуалните изкуства на тема:
“Алеко Константинов и планината”:
А: Регламент:
В конкурса могат да участват автори на творби от областта на графиката, живописта и скулптурата. Няма ограничение за избор на техника. Ограничения на размерите: за живопис и графика – не повече от 60/80 см, за скулптурата – не повече от 50 см. височина на творбите.
Всяка конкурсна работа трябва да бъде придружена от следната информация: име на автора, кратка автобиография, включваща предишни творчески изяви, възраст, пощенски адрес, телефон и еmail адрес за контакти.
Б: Адрес за изпращане на творбите: culture_@abv.bg. Снимките на конкурсните творби да са с размер не по малък от А4 във формат: .jpg, .eps, .tiff, .bmp, .png, .gif, .psd, .pdf.
Снимки на работи на хартиен носител или CD могат да бъдат изпратени на пощенски адрес: град Пловдив 4000
Бул. “Шести септември” № 160
НЧ “Алеко Константинов” /за конкурса “Алеко Константинов и планината”/

Номинираните кандидати ще бъдат уведомени, за да изпратят на хартиен носител творбите си за организиране на изложба.
В: Възрастови групи:
- до 18 години
- до 30 години

3. Конкурс по родолюбие: издирване на непубликувани материали, снимки, реликви, спомени, разкази от близки и родственици на Алеко:
А: Регламент:
Всяка конкурсна работа да бъде придружена от следната информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-адрес за контакти, име на училище или институция, от която кандидатства.
Б: Възрастови групи:
- до 18 години
- до 30 години
В: Адрес за изпращане на творбите: karnegy@abv.bg
Или на пощенски адрес:
Град Пловдив 4000
Ул. “Божидар Здравков” № 3 А
ОУ “Алеко Константинов” /за конкурса по родолюбие/

Г: Срок за представяне на творбите за трите конкурса: до 20 април 2009 г.
- Срок за оценяване на творбите и уведомяване на избраните за участие в инициативата:
до 10 май 2009 г.
Д: Компетентно жури с председател Гавраил Панчев – автор на тритомна биография на Алеко Константинов ще оцени конкурсните работи и ще определи наградените участници.


Е: Награди: Авторите на номираните от всяка категория творби ще бъдат наградени с уникален екземпляр от биографията на Алеко Константинов с автограф от автора Гавраил Панчев, а първите три отличени творби от всяка категория ще получат и парична награда. Ще бъде присъдена и една награда на интернет-читателите, които ще избират от публикуваните номинирани творби на сайта на ОУ “А. Константинов”: www.alekokonstantinovschoolpl.com

4. Отправяне покана към родственици на Алеко, за да присъстват на срещата с наградените творци и автора на тритомната биография на Алеко Константинов – Гавраил Панчев.
Поканените родственици на Алеко също ще получат екземпляр от биографията на Алеко Константинов с автограф от автора Гавраил Панчев.

5. Организиране на изложба с отличените творби – картини и музейни експонати. Изложбата ще бъде открита на 14 май 2009 г. от 18 ч. в галерия "Ромфея", гр. Пловдив.

6. Организиране на културна среща на 14 май 2009 г. от 18 ч. в галерия “Ромфея” Пловдив с автора на тритомната биография на Алеко Константинов - Гавраил Панчев, представен от проф. Светлозар Игов от Института по литература към БАН, и връчване на наградите на победителите от обявените конкурси.

за информация: culture_@abv.bg

Отчет 2008

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Актив Пасив
Раздели, групи, статии Сума (хил.лева) Раздели, групи, статии Сума (хил.лева)
Текуща година Предходна година Текуща година Предходна година

а 1 2 а 1 2
А. Записан, но невнесен капитал А. Собствен капитал
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи I. Записан капитал 1
І. Нематериални активи ІІ. Премии от емисии -
1. Продукти от развойна дейност ІІІ. Резерв от последващи оценки
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи ІV. Резерви
3. Търговска репутация 1. Законови резерви
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане 2. Резерв свързан с изкупени собствени акции -
Общо за група I: - - 3. Резерв съгласно учредителен акт
II. Дълготрайни материални активи 4. Други резерви
1. Земи и сгради, в т.ч.: - - Общо за група IV: - -
- земи V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:
- сгради - неразпределена печалба
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура - непокрита загуба
3. Съоръжения и други Общо за група V: - -
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане VІ. Текуща печалба (загуба) 1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А": - 0
Общо за група ІІ: - - Б. Провизии и сходни задължения
III. Дългосрочни финансови активи 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения
1. Акции и дялове в предприятия от група 2. Провизии за данъци в т.ч.: - -
2. Предоставени заеми на предприятия от група - отсрочени данъци
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия 3. Други провизии и сходни задължения
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: - -
5. Дългосрочни инвестиции В. Задължения
6. Други заеми 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.: - -
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ........хил.лв. Х Х - до 1 година
Общо за група III: - - - над 1 година
ІV. Отсрочени данъци 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: - -
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: - - - до 1 година
В. Текущи (краткотрайни) активи - над 1 година
I.Материални запаси 3. Получени аванси, в т.ч.: - -
1. Суровини и материали - до 1 година
2. Незавършено производство - над 1 година
3. Продукция и стоки в т.ч.: - - 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: - -
- продукция - до 1 година
- стоки - над 1 година
4. Предоставени аванси 5. Задължения по полици, в т.ч.: - -
Общо за група I: - - - до 1 година
II. Вземания - над 1 година
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: - -
- над 1 година - до 1 година
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.: - над 1 година
- над 1 година
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: - -
- над 1 година - до 1 година
4. Други вземания в т.ч.: - над 1 година -
- над 1 година 8. Други задължения, в т.ч.: - -
Общо за група II: - - - до 1 година
III. Инвестиции - над 1 година
1. Акции и дялове в предприятия от група - към персонала, в т.ч.: - -
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .........хил.лв. Х Х - до 1 година
3. Други инвестиции - над 1 година -
Общо за група III: - - - осигурителни задължения, в т.ч.: - -
- до 1 година
IV. Парични средства, в т.ч.: - над 1 година -
- в брой - данъчни задължения - -
- безсрочни сметки (депозити) - - до 1 година
Общо за група IV: - - - над 1 година
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.: - -
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В: - - - до 1 година - -
- над 1 година - -
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: - -
Г. Разходи за бъдещи периоди - - финансирания
- приходи за бъдещи периоди
СУМА НА АКТИВА - - СУМА НА ПАСИВА - -
Дата на съставяне: Съставител: Ръководител:
София, 23 март 2009 ................................... ...................................


О Т Ч Е Т ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"..........................."
Наименование на разходите Сума /хил.лв/ Наименование на приходите Сума /хил.лв/
текуща година предходна година текуща година предходна година

1 2 3 1 2 3
А. РАЗХОДИ Б. ПРИХОДИ
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство 1. Приходи от регламентирана дейност.: - -
2. Разходи за регламентирана дейност.: - - а) Приходи от дарения под условие
а) Дарения б) Приходи от дарения без условия
б) Други разходи 1 в) Членски внос
3. Разходи за персонала, в т.ч.: - -
а) разходи за възнаграждения 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - 4. Други приходи, в т.ч.:
- осигуровки свързани с пенсии - приходи от финасирания
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: - - Общо приходи от оперативната дейност - -
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: - - 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:
- разходи за амортизация - - приходи от участия в предприятия от група
- разходи от обезценка 6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи
5. Други административни разходи: - - - приходи от участия в предприятия от група
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: - -
- а) приходи от предприятия от група
Общо разходи за оперативната дейност 1 - - б) положителни разлики от операции с финансови инструменти
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч: - - в) положителни разлики от промяна на валутни курсове
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове Общо финансови приходи - -
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: - -
- разходи, свързани с предприятия от група -
- отрицателни разлики от операции с финансови активи
Общо финансови разходи - -
Общо разходи за обичайната дейност - - Общо приходи от обичайната дейност - -
8. Печалба от обичайната дейност - - 8. Загуба от обичайната дейност 1 - -
9. Извънредни разходи 9. Извънредни приходи
Общо разходи - - Общо приходи - -
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи) - - 10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи) - -
11. Разходи за данъци от печалбата
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък
13. Печалба - - 11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А) - -
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13) 1 - - Всичко (Общо приходи + 11) 1 - -
Дата на съставяне: Съставител: Ръководител:
София, 23 март 2009 ................................... ...................................


ОТЧЕТ за паричните потоци
Наименование на паричните потоци Текущ период Предходен период
Постъпления Плащания Нетен поток Постъпления Плащания Нетен поток
а 1 2 3 4 5 6
А. Парични потоци от основна дейност
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти - -
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели - -
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения - -
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни - -
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики - -
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата - -
7 Плащания при разпределения на печалби - -
8 Други парични потоци от основна дейност 1 1 - -
Всичко парични потоци от основна дейност (А) - 1 - 1 - - - -
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи - -
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи - -
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни - -
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания - -
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики - -
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност - -
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) - - - - - -
В. Парични потоци от финансова дейност - -
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа - -
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците 1 1 - -
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми - -
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни - -
5 Плащания на задължения по лизингови договори - -
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики - -
7 Други парични потоци от финансова дейност - -
Всичко парични потоци от финансова дейност (В) 1 - 1 - 0 - - - -
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) - - - - - -
Д. Парични средства в началото на периода 0 - -
Е. Парични средства в края на периода 0 - -
Дата: Съставител: Ръководител:
София, 23 март 2009 ................................... ...................................ОТЧЕТ за собствения капитал
Показатели Записан капитал Премии от емисии Резерв от последващи оценки Резерви Финансов резултат от минали години Текуща печалба/загуба Общо собствен капитал
Законови Резерв, свързан с изкупени собствени акции Резерв, съгласно учредителен акт Други резерви
Неразпределена печалба Непокрита загуба

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Салдо в началото на отчетния период 0 0 -
2. Промени в счетоводната политика -
3. Грешки -
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки - - - - - - - - - - -
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: -
- увеличение 1 1 -
- намаление 1 -
6. Финансов резултат от текущия период -1 -1 -
7. Разпределние на печалба в т.ч.: -
- за дивиденти -
8. Покриване на загуба -
9. Последващи оценки на активи и пасиви -
- увеличения -
- намаления -
10. Други изменения в собствения капитал -
11. Салдо към края на отчетния период - - - - - - - - - - -
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина -
13. Собствен капитал към края на отчетния период 1- - - - - - - - - -1 - 0 -
Дата на съставяне: Съставител: Ръководител:
София, 23 март 2009 ................................... ...................................


СПРАВКА за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2008 година
Показатели Отчетна стойност на нетекущите активи: Последваща оценка Преоценена Амортизация Последваща оценка Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) Балансова стойност в края на периода (7-14)
в началото на периода на постъпилите през годината на излезлите през периода в края на периода (1+2-3) Увеличение Намаление стойност (4+5-6) в началото на периода начислена през периода Отчислена през периода в края на периода (8+9-10) Увеличение Намаление
а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Нематериални активи
1. Продукти от развойна дейност - - - - -
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи - - - - -
3. Търговска репутация - - - - -
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане - - - - -
Общо за група І: - - - - - - - - - - - - - - -
ІI. Дълготрайни материални активи
1. Земи и сгради, в т.ч.: - - - - - - - - - - - - - - -
- земи - -
- сгради - - - - -
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура - - - - - -
3. Съоръжения и други - - - - -
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане - - - - -
Общо за група ІІ: - - - - - - - - - - - - - - -
III. Дългосрочни финансови активи
1. Акции и дялове в предприятия от група - - - - -
2. Предоставени заеми на предприятия от група - - - - -
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия - - - - -
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия - - - - -
5. Дългосрочни инвестиции - - - - -
6. Други заеми - - - - -
7. Изкупени собствени акции - - - - -
Общо за група ІІІ: - - - - - - - - - - - - - - -
ІV. Отсрочени данъци - - - - -
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV) - - - - - - - - - - - - - - -
Дата на съставяне: Съставител: Ръководител:
София, 23 март 2009 ................................... .............................


СПРАВКА
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА


І. Обща информация

Наименование на предприятието:”Сдружение за модерна култура” АД,ЕАД,ООД,ЕООД,ЕТ

Държава на регистрация на предприятието:Република България

Седалище и адрес на регистрация: гр.София, район Сердика, кв. Орландовци, ул. Тангра № 13
Място на офис или извършване на стопанска дейност : гр.София, район Сердика, кв. Орландовци, ул. Тангра № 13

Брой служители / наети лица в края на годината / няма

Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, приети с Постановление на Министерски съвет № 46 от 21.03.2005 г., обнародвани в ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., в сила от 01.01.2005 г.
С Постановление № 251 на Министерския съвет от 17.10.2007 г. за изменение и допълнение на НСФОМСП се въвеждат разпоредбите на Четвърта Директива на Съвета от 25.07.1978 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква „ж” от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (78/660/ЕИО), и на Седма Директива на Съвета от 13.06.1983 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква „ж” от Договора относно консолидираните счетоводни отчети (83/349/ЕИО). Постановлението е в сила от 01.01.2008 година.

Годишният финансов отчет е съставен в националната валута на Република България - български лев.
От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лева за 1 евро.


Собственост и управление
Учредители Брой учредителни вноски Стойност Платени Относителен дял
Нина Гавраилова Панчева 100 100 14.28
Радослав Георгиев Кирков 100 100 14.28
Маргарита Манчева Георгиева 100 100 14.28
Цветелина Гавраилова Панчева 100 100 14.28
Станислав Ненков Калчев 100 100 14.28
Надя Господинова Добрикова 100 100 14.28
Георги Петров Якимов 100 100 14.28
ОБЩО: 700 700 100

Управителните органи „Сдружение за модерна култура” са :
Общо събрание на сдружението,
Управителен съвет в състав :
1. Нина Гавраилова Панчева
2. Радослав Георгиев Кирков
3. Цветелина Гавраилова Панчева

Сдружението се представлява от
председател на управителният съвет – Нина Гавраилова ПанчеваПредмет на дейност
Предметът на дейност на Сдружението е изграждането и предоставяне на материална база и техтническо осигуряване за създаване и продуциране на съвременно изкуство, разработване и прилагане на образователни, информационни и квалификационни програми за учащи, организиране на концерти, фестивали, изложби, семинари, конкурси, конференции, кръгли маси, симпозиуми и други обществено приети форми на общуване и контакти, разработване и участие в международни проекти, свързани с културата, изкуството и образованието, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

ІІ. База за изготвяне на финансовите отчети
Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финасовите си отчети в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, приети с Постановление на Министерски съвет № 46 от 21.03.2005 г., в сила от 01.01.2005 г и измененията и допълненията към тях, приети с Постановление № 251 на Министерския съвет от 17.10.2007 г. в сила от 01.01.2008 г.

До 31.12.2004 г. Дружеството е изготвяло финансовия си отчет по Националните счетоводни стандарти. Във връзка с промяната на счетоводната база не се налагат промени в счетоводната политика и принципи на отчитане на активите и пасивите,приходите и разходите.

Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие и ръководството счита, че предприятието ще остане действащо. През текущият Дружеството не отговаря на условията на приципа на действащо предприятие.

ІІІ.Приложени счетоводни политики и допълнителни оповестявания

1.Дълготрайни материални активи:
Като дълготрайни материални активи се отчитат активи които отговарят на критериите на СС 16 и имат стойност при придобиването равна или по-висока от 700 (седем стотин) лв..Активите, които имат стойност по - ниска от посочената се отчитат като текущи разходи за периода на придобиване в съответствие с одобрената счетоводна политика.Всеки дълготраен материален актив се оценява при придобиването му по цена на придобиване определена в съответствие с изискванията на СС 16.

След първоначалното признаване като актив всеки отделен дълготраен материален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в отчета за приходи и разходи за съответния приод .
Последващи разходи свързани с отделен дълготраен материален актив се отчитат в увеличение на балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да придобие икономически изгоди над първоначално оценената стандартна ефективност. Във всички останали случаи последващите разходи се признават за разход да периода, в който са направени.
Амортизация на дълготрайни материални активи съгласно СС 4:
Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод за периода на очаквания полезен живот.
Средният полезен живот в години за основните групи дълготрайни материални активи, е както следва:
През отчетният период Сдружението няма придобити дълготрайни материални активи

2.Нематериални активи
Като нематериалните активи се отчитат активи, които отговарят на определението за нематериален актив и отговарят на критериите за отчитане на нематериални активи формулирани в СС 38.
При придобиването им нематериалните активи се оценяват:
 външно създадените нематериални активи при придобиването им се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително мита и невъзстановими данъци) и всички преки разходи за подготовка на актива за използването му по предназначение.
 създаден в предприятието нематериален актив се оценява по сборът от разходите, извършени от момента, в който нематериалният актив за пръв път е постигнал критериите за признаване.Първоначалната оценка се определя по начин, идентичен на възприетия за определяне на себестойността на произведената продукция в предприятието, т.е. не се включват: вътрешната печалба, необичайните количества бракувани ресурси (материали, труд и други), административните и други общи разходи (несвързани пряко с процеса по придобиването на нематериалния актив) и т.н.

Нематериалните активи се отчитат след придобиването по себестойност намалена с натрупаната амортизация и натрупани загуби от обезценка.

Последващи разходи, направени за поддържане на първоначално установената стандартна ефективност на нематериален актив, се признават за текущи разходи в периода на възникването им.
Разходи, които могат надеждно да бъдат измерени и съотнесени към нематериален актив, когато водят до увеличаване на очакваните икономически изгоди спрямо първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив, се отразяват като увеличение на отчетната му стойност или като отделен нематериален актив и се определят като разходи за усъвършенстване, когато водят до:
а) увеличаване на полезния срок на годност;
б) увеличаване на производителността;
в) подобряване на качеството на продуктите и/или услугите;
г) разширяване на възможностите за нови продукти и/или нови услуги;
д) съкращаване на производствените разходи;
е) икономически по-изгодна промяна във функционалното предназначение на актива.

Амортизация на дълготрайни нематериални активи съгласно СС 4:
Дълготрайните нематериални активи се амортизират по линейния метод за срока на определения полезен живот.

Средният полезен живот в години за основните групи нематериални активи, е както следва:
През текущият отчетен период Сдружението не е придобило дълготрайни нематериални активи
3. Инвестиционни имоти
Инвестиционен имот - имот (земя или сграда, или част от сграда, или и двете), по-скоро за получаване на приходи от наем или за увеличаване на стойността на капитала,
Инвестиционни имоти - отчитат се като дългосрочни финансови активи, с изключение на:
 изгражданите имоти, които се отчитат по начин, идентичен на начина за ползваните в дейността имоти, независимо от това, че предполагаемото им предназначение може да бъде като инвестиционни имоти;
 разработваните имоти (без разработваните инвестиционни имоти), които се отчитат по начин, идентичен на начина за ползваните в дейността имоти, независимо от това, че разработването може да е с цел да станат инвестиционни имоти.
Първоначалното оценяване на инвестиционен имот се извършва по
неговата цена на придобиване определена съгласно СС40. Разходите по сделката се включват в първоначалната оценка.
Последващи разходи, свързани с инвестиционен имот, които могат
надеждно да бъдат измерени и съотнесени към инвестиционния имот, се отразяват като увеличение на балансовата му стойност, когато водят до увеличаване на очакваните икономически изгоди спрямо първоначално предвидените.
Такива са разходите, които водят до:
 увеличаване на полезния срок на годност на инвестиционния имот;
 увеличаване използваемостта на инвестиционния имот;
 подобряване качеството на инвестиционния имот;
 разширяване на възможностите за ползване на инвестиционния имот;
 съкращаване на разходите, свързани с инвестиционния имот.
Всички други последващи разходи се признават като текущи разходи за периода, през който са понесени.
Предприятието е избрало модела на цената на придобиване като своя счетоводна политика, която се прилага към всеки от инвестиционните имоти при последващото оценяване на инвестиционните имоти.
Предприятието е избрало модела на справедливата стойност като своя счетоводна политика, която се прилага към всеки от инвестиционните имоти при последващото оценяване на инвестиционните имоти.
(в хил.лв)
Вид на приходи/разходи Период Период
31.12.2008 31.12.2007
Приходи от наеми
Преки оперативни разходи, възникващи от инвестиционни имоти, които генерират приходи от наеми
Преки оперативни разходи, възникващи от инвестиционни имоти, които не генерират приходи от наеми

През отчетният период Сдружението не е придобило Инвестиционни имоти

4. Финансови активи
Финансов актив е всеки актив, който представлява:
 парична сума;
 договорно право за:
• получаване на парични суми или друг финансов актив от друго предприятие;
• размяна на финансов инструмент с друго предприятие при потенциално благоприятни условия;
 инструмент на собствения капитал на друго предприятие;
 компенсаторен инструмент по смисъла на чл.2 от Закона за сделките с компенсаторни инструменти

Класификация на финансовите активи в съответствие с СС32:
 Финансови активи, държани за търгуване;
 Финансови активи, държани до настъпване на падеж;
 Кредити и вземания, възникнали първоначално в предприятието;
 Обявени за продажба;

Предприятието признава финансовия актив или финансовия пасив в своя счетоводен баланс единствено когато стане страна в договорните условия на инструмента.
Финансовите инструменти се оценяват при първоначалното придобиване по цена на придобиване, която включва:
а) справедливата стойност на даденото (при финансов актив) или полученото (при финансов пасив) за него вложение;
б) разходите по извършване на сделка с финансови инструменти, като:
- хонорари, комисионни и други възнаграждения, изплатени на агенти, брокери, консултанти, дилъри и други, пряко ангажирани със сделката лица;
- данъци, такси, разрешения и други, изплатени на борси и на регулационни органи;
- трансферни данъци и мита и други.
В първоначалната оценка на финансовите инструменти не се включват получените премии и отбиви, финансирания и разпределения на административни и други общи разходи.

След първоначалното признаване предприятието оценява по справедлива стойност, която не се коригира с очакваните разходи по продажбата или друг вид освобождавания на финансовите активи, класифицирани като:
а) финансови активи, държани за търгуване;
б) финансови активи, обявени за продажба.
Когато справедливата стойност не може да се определи надеждно, финансовият инструмент се оценява по цена на придобиване.
След първоначалното признаване предприятието оценява по амортизируема стойност с помощта на метода на ефективната лихва финансовите активи, класифицирани като:
а) инвестиции, държани до настъпване на падеж, и
б) заеми и вземания, предоставени от предприятието и недържани за търгуване, които имат фиксиран падеж.
Заеми и вземания, предоставени от предприятието, които нямат фиксиран падеж, се отчитат по себестойност.
Всички финансови активи подлежат на проверка за обезценка.

4.1 Дългосрочни финансови активи

Инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат и представят по себестойност в съответствие с избраната счетоводна политика и СС27.
Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат и представят по себестойност в съответствие с избраната счетоводна политика и СС28.
Инвестициите които представляват малцинствени дялове се отчитат по справедлива стойност класифицирани като обявени за продажба финансови активи, съгласно изискванията на СС32

През текущият отчетен период Сдружението не е придобило дългосрочни финансови активи

4.2Краткосрочни финансови активи
Краткосрочните финансови активи се класифицират и оценяват съобразно изискванията на СС32.
През отчетният период дружеството е използвало само парични средства, придобити чрез учредителни вноски.

5.Стоково-материални запаси
Стоково-материални запаси са текущи (краткотрайни) материални активи под формата на:
 материали, придобити главно чрез покупка и предназначени основно за влагане в производствения процес с цел произвеждане на продукция или услуги, или са обект на преки продажби, когато това се прецени от предприятието;
 продукция, създадена в резултат на производствен процес в предприятието и предназначена за продажба;
 стоки, придобити главно чрез покупка и предназначени за продажба;
 незавършено производство, представляващо съвкупност от разходи, от които се очаква да се произведе продукция;
 инвестиция в материален запас - материални активи, придобити за инвестиционни цели, а не за ползване;

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от доставната стойност или нетната реализуема стойност.
Доставната стойност включва сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до сегашното състояние и местоположение.
Разходите за преработка включват преки разходи и систематично начислявани постоянни и променливи общопроизводствени разходи.
Преките разходи са: разходи за материали, разходи за работна заплата, преки разходи за външни услуги от подизпълнители .
Променливите общопроизводствени разходи са: разходи за ел.енергия, вода и други консумативи, които зависят пряко от обема на производството, но не могат да се отнесат конкретно по определен договор или поръчка
Постоянни общопроизводствени разходи са тези, които остават сравнително постоянни независимо от обема на производството Постоянните общопроизводствени разходи са: разходи за амортизации, разходи за работни заплати и осигуровки. Същите се разпределят в себестойността на база изпълнение на производствения капацитет – месечно, годишно .
Разходи които не се включват в себестойността на произведената продукция и се отчитат като текущи за периода са:
 количества материали, труд и други производствени разходи извън нормалните граници.
 административни разходи.

През отчетният период са извършени само разходи по учредяване на сдружението

6. Вземания
• Като кредити и вземания възникнали първоначално в предприятието се класифицират вземания възникнали от директно предоставяне на стоки, услуги, пари или парични еквиваленти на дебитори.
• Когато предоставянето на пари, стоки или услуги на дадени дебитори е с намерение получените финансови активи да бъдат продадени незабавно или в близко бъдеще, те се класифицират като финансови активи, държани за търгуване.

Първоначално тези вземания и кредити се оценяват по цена на придобиване.
След първоначалното признаване кредитите и вземанията от клиенти и доставчици които са без фиксиран падеж се отчитат по себестойност.
Кредитите и вземанията от клиенти и доставчици които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им стойност.Ефективният лихвен процент е оригиналният процент пределен с договора.
• Данъците за възстановяване се представят по оригиналния размер на сумата на вземането.
• Другите вземания се представят по себестойност.

Като краткосрочни се класифицират вземания които са:
 без фиксиран падеж
 със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на финансовия отчет

Като дългосрочни се класифицират вземания които са със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа над една година от датата на съставяне на годишния финансов отчет.

През отчетният период няма вземания и задължения

Обезценката на вземанията е отчетена в съответствие с СС 32 ”Финансови инструменти” като разлика между балансовата стойност на вземането от клиента и неговата възстановима стойност към 31 декември 2008 и 2007, съответно. ……

7. Разходи за бъдещи периоди
Като разходи за бъдещи периоди се представят предплатените разходи които касаят следващи отчетни периоди и извършени разходи за получаването на приходи, за които приходите немогат да бъдат надеждно определени към датата на финансовия отчет.

8. Парични средства
Паричните средства и парични еквиваленти включват парични средства в брой и в банки, съответно в лева и във валута.
Паричните еквиваленти са краткосрочни, лесно обратими високоликвидни вложения, които съдържат незначителен риск от промяна в стойността им:
- вземания от подотчетни лица;
Паричните средства във валута са представени по заключителния курс на БНБ към 31.12.2008г.

9.Собствен капитал
Собственият капитал на дружеството се състои от:

Основен/записан капитал –представен е чрез първоначалните учредителни вноски.

Законови резерви – образувани от разпределение на печалба съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ.

Резерв съгласно учредителен акт - образувани съгласно устава на дружеството

Други резерви – образувани по решение на общото събрание на дружеството от :
 разпределение на финансов резултат

Промени в счетоводна политика и корекция на грешки извършени през 2008г

През отчетният период няма извършени промени в счетоводната политика

10.Финансови пасиви
Финансов пасив е всеки пасив, който представлява договорно задължение за:
 предоставяне на парични суми или финансов актив на друго предприятие;
 размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни условия;

Класификация на финансовите пасиви според СС 32:
 Държани за търгуване.
 Държани до настъпване на падеж.
 Възникнали първоначално в предприятието финансови пасиви.

Финансовите пасиви се класифицират съобразно целта при поемането им, а когато са част от портфейл, се класифицират в зависимост от целта, която предприятието си е поставило за постигане с портфейла.
Предприятието признава финансовия пасив в своя счетоводен баланс единствено когато стане страна в договорните условия на инструмента.

След първоначалното признаване предприятието оценява финансовите пасиви по:
а) амортизируема стойност - финансовите пасиви, класифицирани като държани до настъпване на падеж и финансовите пасиви, класифицирани като възникнали първоначално в предприятието, и
б) справедлива стойност - финансовите пасиви, класифицирани като държани за търгуване.
През отчетният период няма придобити финансови пасиви

11. Задължения
Класифициране на задълженията:
• Като финансови пасиви възникнали първоначално в предприятието се класифицират задължения възникнали от директно предоставяне на стоки, услуги, пари или парични еквиваленти от кредитори.
Първоначално тези задължения и кредити се оценяват по себестойност.
След първоначалното признаване финансовите пасиви към клиенти и доставчици които са без фиксиран падеж се отчитат по себестойност.
Финансовите пасиви които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им стойност.Ефективният лихвен процент е оригиналният процент определен с договора.
• Задължения към персонал и осигурителни органицации се класифицират задължения на предприятието по повод на минал труд положен от наетия персонал и съответните осигурителни вноски които се изискват от законодателството.Съгласно изискванията на СС се включват и начислените краткосрочни доходи на персонала с произход неползвани отпуски на персонала и начислените на база на действащите ставки за осигуряване, осигурителни вноски върху тези доходи.
Сдружението няма приета политика да начислява дългосрочни доходи на персонала.
• Текущи данъчни задължения са задължения на предприятието във връзка с прилагането на данъчното законодателство.Представени са по стойности в съответствие с правилата на съответния данъчен закон за определяне на стойността на всеки вид данък.За просрочените задължения по данъци са начислени дължимите лихви за забава за ДДС към датата на финансовия отчет, не са начислявани лихви на данък облагане доходите на физически лица . / данъчните задължения са текущи /
• Провизии се начисляват по най добрата приблизителна оценка на ръководството на предприятието по повод на конструктивни и правни и правни задължения възникнали в резултат на минали събития.

Като краткосрочни се класифицират задължения които са:
 без фиксиран падеж
 със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на финансовия отчет

Като дългосрочни се класифицират задължения, които са със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа над една година от датата на съставяне на финансовия отчет.

През текущият период няма задължения

12. Чуждестранна валута
Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално като към сумата на чуждестранната валута се прилага централния курс на Българска Народна Банка (БНБ) към датата на сделката. Курсовите разлики, възникващи при уреждането на тези парични позиции или при отчитането на тези парични позиции при курсове, различни от тези, по които са били заведени, се отчитат като финансови приходи или финансови разходи за периода, в който възникват. Паричните позиции в чуждестранна валута към 31 декември 2008 година са оценени в настоящия финансов отчет по заключителния курс на БНБ. Текущо през годината съгласно счетоводната политика се прави преоценка на валутните позиции месечно.

През текущият период не се е оперирало с чуждестранна валута

13. Данъчно облагане
Текущите данъчни активи и пасиви са тези задължения или вземания от бюджета, които се отнасят за текущия и предходни периоди и които не са платени/възстановени към датата на баланса, отнасящи се за стопанската дейност на сдружението, съгласно изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Разходът за данък представлява сумата от текущия данък от печалбата, измененията на активите и пасивите по отсрочени данъци и преизчисленията, признати през текущия период на текущи данъци от печалбата за предходни периоди.
Текущият данък от печалбата представлява сумата на данъците от печалбата, които са определени като дължими/възстановими / по отношение на данъчната печалба/загуба/ за периода.
Текущият данък се определя на базата на данъчната ставка в сила към датата на баланса .
Данъчната печалба/загуба/ е печалбата/загубата за периода, определена съгласно установените от действащото данъчно законодателство правила, на основата на която се определя размерът на дължимите /възстановимите/ данъци. Данъчната печалба загуба се определя и декларира с годишната данъчна декларация за съответния период.
Пасиви по отсрочени данъци се признават по отношение на всички облагаеми временни разлики.
Активи по отсрочени данъци се признават за намаляемите временни разлики, данъчната загуба или данъчни кредити.
Активи по отсрочени данъци се признават до степента, до която е вероятно да има бъдеща облагаема печалба, срещу която да могат да се използват намаляемите временни разлики,данъчната загуба или данъчния кредит.
Отсрочените данъци се оценяват по данъчните ставки, които се очаква да бъдат в сила за периода, когато активът се реализира или пасивът се уреди . Данъкът върху печалбата за 2009г. е 10% .Отсрочените данъци се признават като приход или разход и се включват в нетната печалба или загуба за периода, освен в случаите, когато данъците произтичат от операции или събития, признати директно в капитала
Промяна в активите или пасивите по отсрочени данъци възниква на основание на промяна в данъчните ставки, данъчното законодателство или очаквания начин на възстановяване на актива или уреждане на пасива.Промяната се отразява като увеличение/намаление на нетната печалба/загуба за периода, освен ако промяната касае отсрочени данъчни активи или пасиви отчетени директно в собствения капитал.
Активи и пасиви по отсрочени данъци се компенсират и се представят във финансовият отчет отделно от другите активи и пасиви.

През текущият период Сдружението не е извършвало стопанска дейност

14.Лизинг
Класификация на лизинговите договори
Класификацията на лизинговите договори се осъществява в началото на лизинга на базата на критерии. При промяна на условията на лизинговия договор, които водят до промяна на критериите, се извършва нова класификация на лизинговите договори.
Разграничаването между финансов лизинг и експлоатационен лизинг при тяхното текущо отразяване и периодично представяне във финансовите отчети се извършва в съответствие с принципа "предимство на съдържанието пред формата"
Лизингов договор се класифицира като финансов лизинг, когато наемодателят прехвърля на наемателя всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива. Лизинговият договор по принцип се класифицира като финансов лизинг, когато:
а) наемодателят прехвърля на наемателя собствеността върху актива към края на срока на лизинговия договор;
б) наемателят притежава опция за закупуване на актива на цена, която се очаква да бъде значително по-ниска от справедливата стойност към датата, на която опцията става изпълнима, като в началото на лизинговия договор в голяма степен е сигурно, че опцията ще бъде упражнена;
в) срокът на лизинговия договор покрива по-голямата част от икономическия живот на актива, дори ако правото на собственост не е прехвърлено;
г) в началото на лизинговия договор сегашната стойност на минималните лизингови плащания се равнява на справедливата стойност на наетия актив, и
д) наетите активи имат специфичен характер, като само наемателят може да ги експлоатира без извършването на съществени модификации.
Следните ситуации, индивидуално или в комбинация, също биха могли да доведат до класифицирането на лизингов договор като финансов лизинг:
 ако наемателят може да анулира лизинговия договор, свързаните с това загуби, които се понасят от наемодателя, се покриват от наемателя;
 колебанията в справедливата стойност на остатъчната стойност на актива, които водят до реализирането на печалби или загуби, остават за сметка на наемателя;
 наемателят има възможност да продължи лизинговия договор за нов срок за наем, който е значително по-нисък от пазарния наем.

Когато предприятието е наемател по финансов лизингов договор:
 отчита като задължение определената в договора обща сума на наемните плащания;
 записва наетия актив по справедлива стойност или със стойността на минималните лизингови плащания, ако те са по-ниски;
 отчита като финансов разход за бъдещи периоди разликата между определената стойност на наетия актив и общата сума на договорените наемни плащания;
 признава като текущ финансов разход за периода част от финансовия разход за бъдещи периоди пропорционално на относителния дял на дължимите минимални лизингови плащания по договора за периода в общата сума на договорените наемни плащания;
 начислява амортизация на амортизируемите наети активи - в съответствие с възприетата амортизационна политика за подобни амортизируеми собствени активи;
 намалява задължението си с изплатените през срока на договора суми.
Когато предприятието е наемодател по финансови лизингови договори:
 отчита като вземане определените в договора наемни плащания; в сумата им се включват: справедливата (продажната) цена на отдадения актив; разликата между общата сума на договорените наемни плащания и справедливата цена на отдадения актив, която се отразява като финансови приходи за бъдещи периоди;
 отписва отдадения актив по неговата балансова стойност;
 отчита в текущия период финансовите приходи за бъдещи периоди пропорционално на относителния дял на подлежащите на получаване суми по договора за периода в общата сума на договорените наемни плащания;
 отчита в намаление на вземането по договора получените през срока на договора плащания.

Когато предприятието е наемодател по експлоатационен лизингов договор:
 отчита предоставените активи в своя счетоводен баланс и им начислява амортизация (когато те са амортизируеми);
 отразява начислените в негова полза наемни вноски като постъпления от продажби в текущия период;
 начислените разходи за амортизации се отразяват за сметка на постъпленията от наема по съответния експлоатационен лизингов договор.
Когато предприятието е наемател по експлоатационен лизингов договор отчита:
 като разходи за външни услуги начислените наемни вноски;
 чрез задбалансови сметки наетите активи по справедливата им цена.

През текущият период сдружението не е придобило активи чрез финансов или експлоатационен лизинг

15.Доходи на персонала
Полагащите се суми за компенсируеми отпуски на персонала се отчитат като задължение и като разход, свързан с краткосрочните доходи на персонала.
За ненатрупващите се компенсируеми отпуски предприятието не признава задължение и разход до момента на отпуска, тъй като трудовият стаж на персонала не увеличава размера на обезщетението.
Предприятието има/няма политика за начисляване на дългосрочни доходи на персонала.
Доходите при напускане, предоставяни на персонала, включват глобална сума, определена законодателно или чрез договорно или друго споразумение
Доходите при напускане не осигуряват на предприятието бъдещи икономически изгоди, поради което се признават за разход в момента на възникването им. Когато доходите при напускане станат изискуеми за повече от 12 месеца след датата на счетоводния баланс, се отчитат дисконтирани чрез коефициент.

През текущият период сдружението не е имало нает персонал.

16. Обезценки на активи
Обезценки на активи се извършват съгласно изискванията на СС32 и СС36 регламентиращи отчитането на обезценка на различните видове активи.
Съгласно СС 36, когато възстановимата стойност на актива спадне под балансовата (преносната) стойност на актива, предприятието отразява намаление на балансовата стойност до размера на възстановимата му стойност. Намалението се третира като загуба от обезценка. Загубата от обезценка на актив се признава веднага като текущ разход за дейността. Ако след извършена обезценка на актив неговата възстановима стойност превиши балансовата му стойност, се отразява възстановяване на загубата от обезценка - като текущ приход от дейността - до размера на предходната обезценка, която е била отразена като текущ разход за дейността.
Когато е невъзможно да се определи възстановимата стойност на отделен актив, предприятието определя възстановимата стойност на генериращия парични постъпления обект, към който принадлежи и оценяваният актив.


Според разпоредбите на СС 32 финансовият актив е обезценен, ако балансовата му стойност е по-голяма от очакваната му възстановима стойност. В края на всеки отчетен период предприятието определя дали съществува някакво обективно обстоятелство за обезценяване на дадения финансов актив или група финансови активи. Ако съществува такова обстоятелство, предприятието определя възстановимата стойност на финансовите активи и представя намалението или като текущ финансов разход, или като намаление на резерва от преоценка, ако той е положителна величина. Сумата, превишаваща създадения резерв, се отчита като текущ финансов разход. Когато за финансовия актив е създаден резерв от преоценка, който е отрицателна величина, обезценката се отчита като текущ финансов разход и като намаление на този резерв.

През 2008г. не са отчетени обезценки.

17.Свързани лица

Свързани лица - лицата са свързани, когато едното е в състояние да контролира другото или да упражнява върху него значително влияние при вземането на решения от финансово-стопански характер. Те могат да бъдат юридически и физически лица, в т. ч. управленски персонал. Сделки между свързани лица - прехвърляне на активи и/или на пасиви между свързани лица, без да е задължително прилагането на характерната за сделката справедлива цена

През текущият период сдружението не е имало стопански операции със свързани лица

18. Отчитане на дългосрочни договори за услуги
Договорите за строителство, сключени от дружеството са основно договори на „база на твърда цена” /”разходи плюс”.
Няма / Има група от договори, които се третират като един договор за строителна дейност.

Приходите по дългосрочните договори за услуги включват:
-първоначалната сума на прихода, определена в договора;
- сумата за допълнителните работи, извършени вследствие на допълнителни изменения в обема на договорените работи, изплащането на искове и материални стимули дотолкова, доколкото е вероятно те да доведат до реализиране на приходи и те могат да бъдат надеждно измерени.

Разходите по дългосрочните договори за услуги включват:
- разходи, които са свързани пряко с конкретния договор: разходи за труд на обекта, разходи за материали, амортизация на машините, оборудването и съоръженията, използвани по договора; разходи за придвижването на машините, оборудването, съоръженията и материалите; разходи за наемане на машини, оборудване и съоръжения; разходи за проектиране и техническа помощ, които са пряко свързани с договора; приблизителни разходи за работи по извършването на корекции и работи по гаранционната поддръжка, включително очакваните гаранционни разходи; искове от трети страни;
По преценка на ръководството за гаранциите по качество са начислявани провизии по смисъла на СС 37- Провизии,условни задължения и условни пасиви, Същите са начислени на база най – добрата приблизителна оценка и минал опит за очакнаните разходи и изходящи парични потоци по тези договори .
 разходи, които се отнасят към договорната дейност изобщо и могат да бъдат отнесени към конкретен договор: застраховки; разходи за проектиране и техническа помощ, които не са пряко свързани с конкретен договор; общи разходи по договора;
 други разходи, които могат да бъдат конкретно начислени на клиента съгласно условията на договора: общи административни разходи; разходи за развойна дейност, за които в условията на договора е предвидено заплащане.

Разходи, които не се отнесят към договорите за дългосрочни услуги са:
 общи административни разходи, изплащането на които не е предвидено в договора;
 разходи, свързани с продажби;
 разходи за изследователска и развойна дейност, изплащането на които не е предвидено в договора;
 амортизация на машини, съоръжения и оборудване, които не са били използвани по даден договор, и др.

Разходите по договора включват разходи, които се отнасят към даден договор за времето от датата на възлагането на договора до окончателното му изпълнение. Разходите, понесени по сключването на договора, се включват като част от разходите по договора. Те не се включват като част от разходите по договора, когато са осъществени през текущия период, а договорът е сключен пред следващ период. В този случай те се отчитат като текущи разходи за дейността, а не по изпълнението на договора.

Признаване на приходите и разходите по договора
Когато резултатът от един договор за строителство може да бъде надеждно предвиден, приходите и разходите, свързани с него, се признават за приходи и разходи чрез съпоставяне на етапа на изпълнение на договорната дейност спрямо датата на съставяне на финансовия отчет.
Приходите по договора съответстват на разходите по договора, направени на етапа на завършването, което води до отразяване на приходи, разходи и печалба, които могат да се отнесат към частта от завършената работа.
Съгласно приетата счетоводна политика признаването на приходите и разходите става чрез отнасяне към етап на завършване на договора по метода "дял на завършеното строителство".
Етапът на изпълнение на договор се определя по метода:
 съотношението на частта от разходите по договора, направени за извършената до момента работа, към общо предвидените разходи по договора;

Когато резултатите от даден договор за дългосрочни услуги не могат да бъдат надеждно предвидени:
 приходите се признават само дотолкова, доколкото е вероятно направените разходи по договора да бъдат възстановени;
 разходите по договора се признават за разход за периода, през който са направени;

Признаване на очакваните загуби
Когато има вероятност общата сума на разходите по договора да превишава общата сума на приходите по договора, очакваните загуби незабавно се признават като други разходи за дейността.Загубите по строителните договори се признават в годината на възникване .

Към датата на изготвяне на годишния финансов отчет няма незавършени договори за дългосрочни услуги.

19.Печалба, загуба за отчетния период. Извънредни статии
Признатите за отчетния период приходи и разходи се включват в отчета за приходите и разходите при определяне на печалбата или загубата за отчетния период, освен ако счетоводен стандарт изисква или позволява друго.
Печалбата или загубата за отчетния период включва:
• печалбата или загубата от обичайната дейност и
• извънредните статии.

В отчета за приходите и разходите се отчита общата сума на всички извънредни статии. Естеството и размерът на всяка извънредна статия се оповестява допълнително.
Извънредните статии текущо се отчитат като извънредни приходи и извънредни разходи.
Като извънредни статии се представят:
• балансовата стойност на принудително отчуждените активи;
• балансовата стойност на отписаните активи и пасиви вследствие на
природни и други бедствия;
• сумата на получените застрахователни обезщетения.
Печалба или загуба от обичайната дейност:
Когато естеството на приходните или разходните статии при определянето на печалбата или загубата от обичайната дейност е важно за обясняване на резултатите от дейността, естеството и размерът на такива статии се отразява отделно.

20. Разходи
Дружеството отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това същите се отнасят по функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по направления и дейности.Признаването на разходите за разход за текущия период се извършва при начисляване на съответстващите им приходи.
Към разходите за дейността се отнасят и финансови разходи, които дружеството отчита и са свързани с обичайната дейност.
Дружеството е приело счетоводна политика да отчита като извънредни разходи само такива разходи които са ясно отграничени от обичайната дейност и поради което не се очаква да се повтарят често.
Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата стойност на платеното или предстоящо за плащане.
Информация за отчетените разходи е представена в Приложения Разходи и Финансови разходи.

21.Приходи
Дружеството отчита текущо приходите от обичайната дейност по видове.
Признаването на приходите се извършва при спазване на приетата счетоводна политика за следните видове приходи:
Приходи от продажба на стоки, продукция и други активи – при прехвърляне собствеността и предаване на съответните активи на купувачите.
При извършване на краткосрочни услуги – при завършване на съответната услуга и приемане на работата от клиента.
При дългосрочни услуги на базата на етап на завършен договор .
Приходите от наеми се признават на времева база за срока на договора.
Към приходите от обичайна дейност за дружеството се отнасят и финансовите приходи.
Дружеството е приело счетоводна политика да отчита като извънредни приходи само такива приходи, които са ясно отграничими от обичайната дейност и поради това не следва да се повтарят често.
Приходите се отчитат на принцира на текущо начисляване.Оценяват се по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване.
Признатите за отчетния период приходи и разходи се включват в отчета за приходите и разходите при определяне на печалбата или загубата за отчетния период, освен ако друг стандарт изисква или позволява друго.

През отчетният период Сдружението няма приходи

22.Отчет за паричния поток
Дружеството отчита и представя паричните потоци по прекия метод съгласно изискванията на СС 7.
Паричните потоци се класифицират като парични потоци от:
• Основна дейност
• Инвестиционна дейност
• Финансова дейност

23. Отчет за собствения капитал
Приета е счетоводна политика да се изготвя отчета чрез включване на :
Нетна печалба и загуба за периода
Салдото на неразпределената печалба както и движенията за периода
Всички статии на приходи или разходи, печалба или загуба, които в резултат на действащите СС се признават директно в собствения капитал.
Кумулативен ефект от промените в счетоводна политика и фундаментални грешки в съответствие с СС 8
Прехвърляне и разпределение на капитал между собствениците
Настъпилите промени в резултат на всички изменение по всички елементи на собствения капитал.

Валутен риск
Сдружението ще осъществява сделки в чуждестранна валута, поради което то е изложено на риск, свързан с възможните промени на валутния курс на щатския долар. Дружеството не използва специални финансови инструменти за хеджиране на риска, тъй като употребата на подобни финансови инструменти не е обичайна практика в Република България. През отчетният период няма сделки с валуга.
ІV.Други оповестявания

1.Събития след датата на баланса
Между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали коригиращи и некоригиращи събития, от които да възникнат специални оповестявания съгласно иискванията на СС 10.

2.Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки
Приложението на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.

3.Издадени от предприятието ценни книжа
Сдружението не е издавало ценни книжа през отчетният период

4. Несигурности
Финансовият отчет на дружеството е изготвен в съответствие с принципа на действащо предприятие, въпреки че Сдружението не отговаря на условията за действащо предприятие. Въпреки това на управляващите органи са известни данни, които водят до несигурност относно възможността на предприятието да продължи своята дейност, като по своята същност те се изразяват в .............................(опишете подробно).

5. Условни активи и пасиви
През отчетният период няма условни активи и пасиви


Съставител: Ръководител:
Дата: 23.03.2009

Отчет на Сдружение за модерна култура за 2008 г.

„Сдружение за модерна култура”

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за годината към 31.12.2008


Текущ период – периодът, започващ на 01.01.2008 г. и завършващ на 31.12.2008 г.
Предходен период – няма, сдружението е новорегистрирано
Годишният финансов отчет е съставен в български лева.
Точността на числата представени в отчета е хиляди български лева.
Годишният финансов отчет е индивидуален отчет на „Сдружение за модерна култура”
Адрес на управление: гр.София, район Сердика, кв. Орландовци, ул. Тангра № 13

Дата на изготвяне: 23.03.2009 г.

Годишният финансов отчет е подписан от името на „Сдружение за модерна култура”
от :
Председател на управителният съвет:
/Нина Гавраилова Панчева-Киркова/
Съставител:
/Преслав Стоянов Недев/

24 март 2009

КУЛТУРНА ИНИЦИАТИВА В ПАМЕТ НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
ОБЩИНА ПЛОВДИВ – ОТДЕЛ
“МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”,
ОУ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” ГРАД ПЛОВДИВ,
НЧ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” ГРАД ПЛОВДИВ И
СДРУЖЕНИЕ ЗА МОДЕРНА КУЛТУРА ГРАД СОФИЯ

ОРГАНИЗИРАТ СЪВМЕСТНА КУЛТУРНА ИНИЦИАТИВА
В ПАМЕТ НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ ПОД НАДСЛОВ
“СВЕТЛИ, СВЕТЛИ ОБРАЗИ НИ ДАЙТЕ...!”

І. Анотация и цел на инициативата

Преди 112 години, “в предвечерието на 11 май Алеко е в Пловдив с един виден столичен магистрат. Последният убеждава Алека да не ходи в Пещера, а да отиде с него във Фердинандово, гдето цъфтели рози. Но Алеко отговори: “Не мога братко, не мога – дума съм дал.” ... Този спомен от един приятел на Ив. Шишманов, символично, е отправната точка на това начинание по пътя към утвърждаване на ценностите, които ни завеща Алеко.
“Този народ, когато е имал светла точка отпреде си, когато му се е посочвала свята цел, той се е устремявал към тази цел с въодушевление, достойно за благородна и напредничава нация.”
Алеко Константинов

Целта на замислената инициатива е да се активизират културните връзки в национален мащаб с популяризирането на новите научни достижения в Алекознанието, както и да се търсят алтернативни варианти за насърчаване гражданските инициативи у младите хора.
Желанието ни е чрез този културен акт да отдадем почитта и преклонението си пред Алеко Константинов и да отбележим в навечерието на 11 май 2009 г. 112-та годишнина от неговата гибел.

ІІ. Предвидени събития за реализиране на инициативата:

1. Национален младежки конкурс за есе на тема:
“Алеко Константинов и гражданското общество”:
А: Регламент:
Обем до 2 стандартни машинописни листа (шрифт Times New Roman, размер 12). Всяка конкурсна работа трябва да бъде придружена от следната информация: име на автора, кратка автобиография, включваща предишни творчески изяви, възраст, пощенски адрес, телефон и еmail адрес за контакти.
Б: Възраст до 30 години
В: Адрес за изпращане на творбите: culture_@abv.bg
Адрес за изпращане на творби на хартиен носител или CD:
Град Пловдив 4000
Ул. “Божидар Здравков” № 3 А
ОУ “Алеко Константинов” /за конкурса “Алеко Константинов и гражданското общество”/

2. Национален конкурс за творби в областта на визуалните изкуства на тема:
“Алеко Константинов и планината”:
А: Регламент:
В конкурса могат да участват автори на творби от областта на графиката, живописта и скулптурата. Няма ограничение за избор на техника. Ограничения на размерите: за живопис и графика – не повече от 60/80 см, за скулптурата – не повече от 50 см. височина на творбите.
Всяка конкурсна работа трябва да бъде придружена от следната информация: име на автора, кратка автобиография, включваща предишни творчески изяви, възраст, пощенски адрес, телефон и еmail адрес за контакти.
Б: Адрес за изпращане на творбите: culture_@abv.bg. Снимките на конкурсните творби да са с размер не по малък от А4 във формат: .jpg, .eps, .tiff, .bmp, .png, .gif, .psd, .pdf.
Снимки на работи на хартиен носител или CD могат да бъдат изпратени на пощенски адрес: град Пловдив 4000
Бул. “Шести септември” № 160
НЧ “Алеко Константинов” /за конкурса “Алеко Константинов и планината”/

Номинираните кандидати ще бъдат уведомени, за да изпратят на хартиен носител творбите си за организиране на изложба.
В: Възрастови групи:
- до 18 години
- до 30 години

3. Конкурс по родолюбие: издирване на непубликувани материали, снимки, реликви, спомени, разкази от близки и родственици на Алеко:
А: Регламент:
Всяка конкурсна работа да бъде придружена от следната информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-адрес за контакти, име на училище или институция, от която кандидатства.
Б: Възрастови групи:
- до 18 години
- до 30 години
В: Адрес за изпращане на творбите: karnegy@abv.bg
Или на пощенски адрес:
Град Пловдив 4000
Ул. “Божидар Здравков” № 3 А
ОУ “Алеко Константинов” /за конкурса по родолюбие/

Г: Срок за представяне на творбите за трите конкурса: до 20 април 2009 г.
- Срок за оценяване на творбите и уведомяване на избраните за участие в инициативата:
до 10 май 2009 г.
Д: Компетентно жури с председател Гавраил Панчев – автор на тритомна биография на Алеко Константинов ще оцени конкурсните работи и ще определи наградените участници.


Е: Награди: Авторите на номираните от всяка категория творби ще бъдат наградени с уникален екземпляр от биографията на Алеко Константинов с автограф от автора Гавраил Панчев, а първите три отличени творби от всяка категория ще получат и парична награда. Ще бъде присъдена и една награда на интернет-читателите, които ще избират от публикуваните номинирани творби на сайта на ОУ “А. Константинов”: www.alekokonstantinovschoolpl.com

4. Отправяне покана към родственици на Алеко, за да присъстват на срещата с наградените творци и автора на тритомната биография на Алеко Константинов – Гавраил Панчев.
Поканените родственици на Алеко също ще получат екземпляр от биографията на Алеко Константинов с автограф от автора Гавраил Панчев.

5. Организиране на изложба с отличените творби – картини и музейни експонати.

6. Организиране на културна среща на 14 май 2009 г. от 18 ч. в галерия “Ромфея” Пловдив с автора на тритомната биография на Алеко Константинов - Гавраил Панчев, представен от проф. Светлозар Игов от Института по литература към БАН, и връчване на наградите на победителите от обявените конкурси.

за информация: culture_@abv.bg

04 февруари 2009


Всеки член на сдружението има право:

1. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на
управление;
4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
5. да ползва от имуществото на сдружението само доколкото това е
необходимо за осъществяване на целите му;
6. да привлича спонсори, дарители и други заинтересовани физически и
юридически лица от страната и чужбина, които да допринасят за развитието на
дейността на сдружението;
7. да разработва и реализира програми, проекти и мероприятия, свързани с
целите на сдружението;
8. да се ползва от резултатите от дейността на сдружението, съгласно
разпоредбите на Устава;

Всеки член на сдружението е длъжен:


1. да спазва разпоредбите на Устава на сдружението.

2. да работи за постигане целите на сдружението.

Членство(1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя
целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и
плаща редовно членския си внос.

(3) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя
целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия устав.

Предмет на дейност


Предметът на дейност на сдружението е изграждането и предоставяне на материална база и техническо осигуряване за създаване и продуциране на съвременно изкуство; разработване и прилагане на образователни, информационни и квалификационни програми за учащи; организиране и провеждане на концерти, фестивали, изложби, семинари, конкурси, конференции, кръгли маси, симпозиуми и други обществено приети форми на общуване и контакти, разработване и участие в международни проекти, свързани с културата, изкуството и образованието, както и всяка друга дейност, която е незабранена от закона.

Средства за постигане на целите на сдружението


Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

1. Подготовка и изпълнение на проекти в областта на културата;

2. Издаване на печатни материали и ползуване на медиите за разпространяване идеите и начинанията на сдружението;

3. Набиране на парични и други средства от дарители за дейността на сдружението;

4. Организиране на срещи, събрания, симпозиуми, семинари за изясняване целите, средствата и възможностите за по-ефективна работа и нови мероприятия за дейността на сдружението;

5. Участие в различни доходоносни, разрешени от законите на страната, инициативи за набиране на средства и имущество, които се използват за осъществяване на целите на сдружението, провеждане на информационна и друга дейност за популяризиране на целите и дейността на сдружението у нас и в чужбина. Сдружението сътрудничи в своята работа със сродни правителствени и неправителствени организации. Сдружението може да извършва и допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната му дейност. Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност, се използват за постигане на посочените в устава цели на сдружението.

Основни цели на сдружението
Основните цели на сдружението са:

1.Да подпомага творческото развитие на младежи, занимаващи се с изкуство.

2. Да кандидатства за участие в различни програми и инициативи в областта на
образованието, изкуството и културата.
3.Да подпомага информационното осигуряване и квалификация на учители и
хора на изкуството, които работят за реализиране целите на сдружението.
4. Да участва в международни проекти и програми, свързани с културата, изкуството и образованието.
5. Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на
младежите, занимаващи се с изкуство.

27 януари 2009

Сдружение за модерна култура

Сдружение за модерна култура е неправителствена организация, регистрирана в началото на 2008 година.